Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. ALGEMENE VOORWAARDEN EN KENNISGEVING VAN INBREUK OP HET AUTEURSRECHT

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op onze site die deze Voorwaarden uitdrukkelijk overneemt en weergeeft of ernaar verwijst en die eigendom is van, geëxploiteerd wordt door of beheerd wordt door Crowd Cookware B.V. U gaat akkoord met en bent gebonden aan deze Voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, en onze bijgewerkte website. Lees ze alstublieft zorgvuldig door.

 

  1. COPYRIGHT

Alle inhoud op deze site, zoals HTML-code, scripts, tekst, grafische voorstellingen, logo's, knoppictogrammen, afbeeldingen, video's, software voor mobiele toepassingen en audio (gezamenlijk "Materialen"), is ons eigendom of het eigendom van onze inhoudleveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten.

 

  1. HANDELSMERKEN

Crowd Cookware B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot haar handelsmerken, handelsnamen, merknamen, logo's en trade dress (afzonderlijk en gezamenlijk hierna "Merken"). Deze merken en alle geassocieerde logo's of afbeeldingen zijn gedeponeerde handelsmerken en/of handelsmerken van gemeen recht en zijn beschermd door wetten en verdragen. Er wordt u geen licentie voor het gebruik van deze Merken verleend onder deze Voorwaarden of door uw gebruik van deze site. Uw misbruik van de Merken die op deze site worden getoond is ten strengste verboden.

 

  1. LICENTIE EN TOEGANG TOT DE SITE

Crowd Cookware B.V. verleent u een beperkte licentie voor de toegang tot en het persoonlijk gebruik van deze site. Geen enkel recht, titel of belang in onze materialen wordt aan u overgedragen. Het is niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te downloaden (met uitzondering van het cachen van pagina's) of te wijzigen, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of de materialen ervan; het verzamelen en gebruiken van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; afgeleid gebruik van deze site of de materialen ervan; of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractietools. Deze site of enig deel van deze site mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht, gepubliceerd, weergegeven of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Alle rechten die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden aan Crowd Cookware B.V.

 

  1. VERBODEN GEBRUIK VAN DE SITE

U mag geen mededelingen, inhoud of materiaal plaatsen, verzenden, herdistribueren, uploaden of promoten die: (a) onwettig, obsceen, vulgair, godslasterlijk, onfatsoenlijk, seksueel expliciet, bedreigend, intimiderend, beledigend, hatelijk, racistisch of etnisch denigrerend, lasterlijk, inbreuk makend op privacy- of publiciteitsrechten, inbreuk makend op intellectuele eigendomsrechten, of anderszins schadelijk voor derden of verwerpelijk zijn; (b) bestaan uit softwarevirussen, corrupte bestanden of andere gelijksoortige softwarebestanden of deze bevatten, met de bedoeling de werking van andermans computer te beschadigen of te wijzigen; (c) politieke campagnes, ongevraagde reclame, promotiemateriaal of andere vormen van aansporing aan andere gebruikers, personen of entiteiten bevat; (d) kettingbrieven, piramidespelen, massamailings of enige vorm van "spam" bevat; (e) een vals e-mailadres gebruikt, zich voordoet als een andere persoon of entiteit, inclusief Crowd Cookware B.V. en haar werknemers of agenten, of anderszins misleidend is met betrekking tot de oorsprong van de inhoud; (f) gedrag aanmoedigt dat een strafbaar feit zou vormen; (g) aanleiding geeft tot civiele aansprakelijkheid; (h) anderszins enige wet overtreedt; of (i) daarbij neerkomt op enig gedrag dat, naar het oordeel van Crowd Cookware B.V., een andere gebruiker beperkt, belemmert, hindert of belemmert in het gebruik of plezier van deze site en/of onze gerelateerde producten.

 

  1. ONZE PRODUCTEN

Crowd Cookware B.V. tracht zo nauwkeurig mogelijk te zijn met betrekking tot productomschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. Echter, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld op deze site, garanderen wij niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Van tijd tot tijd kan er informatie op deze site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden, of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid. Crowd Cookware B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in informatie over prijs, beschrijving, of beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving. Crowd Cookware B.V. behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de bestelhoeveelheid van een product te beperken en/of service aan een klant te weigeren. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren van onze producten die op deze site verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven; de werkelijke kleur die u te zien krijgt is echter afhankelijk van vele factoren, waaronder uw computer, en wij kunnen niet garanderen dat uw computer onze kleuren nauwkeurig weergeeft.

 

  1. AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Producten: Met betrekking tot producten verkocht op deze site, zijn onze uitdrukkelijke garanties beperkt tot die gespecificeerd bij elk product. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst Crowd Cookware B.V. alle impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn jegens enige partij voor enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik van deze site of uit enige informatie, inhoud, materialen (inclusief software), of diensten opgenomen op of anderszins aan u ter beschikking gesteld via deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, punitieve en gevolgschade, gederfde winst of inkomsten, kosten van vervanging, bedrijfsonderbrekingen, verlies van gegevens of schade voortvloeiend uit het gebruik van of vertrouwen op de aanwezige informatie, zelfs indien Crowd Cookware B.V. uitdrukkelijk is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, tenzij anders schriftelijk gespecificeerd.

 

  1. LINKING

Vanaf deze site kunnen links tot stand worden gebracht naar een of meer externe websites of bronnen die door derden worden beheerd (de "Sites van Derden"). Bovendien kunnen bepaalde Sites van Derden ook links naar deze site verschaffen. Geen van deze links mag worden geacht te impliceren dat Crowd Cookware B.V. de Sites van Derden of de inhoud daarvan onderschrijft. Tenzij de link naar een andere website van Crowd Cookware B.V. verwijst, heeft Crowd Cookware B.V. geen controle over en is Crowd Cookware B.V. niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor Sites van Derden of enige inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke Sites van Derden. Toegang tot Sites van Derden is op eigen risico en Crowd Cookware B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met dergelijke websites en/of hun inhoud of voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met de aankoop, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke Site van Derden.

 

 

 

×